NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 16-9-2016

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  VOLLEYBALVERENIGING MADJOE

Gehouden op 16 september 2016 in sporthal de Sprong te Enkhuizen

Aanwezig:  Ina Kofman, Piet Kofman, Sjoerd de Vries, Yvonne Groot, Simone Schouw, Silvia Laan, Ariëtte Groot-Schouten, Wil Fontijn, Otto Laan, Egbert Smit, Thomas Vriend, Bart Appelo, Wouter Schuitemaker, André Roelofsen, Jan Bosch, Martin Quak, Monique Brinkkemper, Niels van Muijden, Ruud Brinkkemper, Carolien Laan, Michiel Klopstra, Norman Lamers, Coen Modde, Arjan Schoenmaker, Peter Roelofsen, Annemarie Roelofsen, Marga Jorna, Pim Jorna, Kiki Reus, Jan Velema, Bram Sluis, Nico Brandsen, Brian Borgman, Jolanda Lucas en Marjan Volgers

  1. Opening en vaststelling agenda

Bram opent de vergadering met een speciaal welkom aan Sjoerd de Vries en Annemarie Roelofsen. Een vergadering -misschien wel voor de laatste keer in de Sprong- waarin teruggeblikt zal worden op het afgelopen seizoen. Agenda blijft ongewijzigd.

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

Bericht van verhindering is binnengekomen van Frank Haring, Bart Laan, Barry Holwerda, en Ida Hink. Verder geen mededelingen die relevant zijn voor deze vergadering.

  1. Notulen bijzondere alg. ledenvergadering Madjoe (dd. 13 juli 2016)

Geen vragen of opmerkingen over deze notulen en aldus vastgesteld.

  1. Jaarverslag bestuur 2015-2016

Bram gaat ervan uit dat alle aanwezigen deze hebben kunnen lezen op de Madjoe site.  Op zijn vraag of er nog opmerkingen of vragen zijn komt geen reactie en verslag wordt dientengevolge goedgekeurd.

  1. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie

De kas controle commissie bestaande uit Wil Fontijn en reserve Barry Holwerda (vanwege ziekte Wietske) heeft de boeken gecontroleerd en schriftelijk laten weten alles in orde te hebben bevonden. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen wat met algemene stemmen wordt aangenomen. Voor het komend seizoen wordt de kas controle commissie gevormd door Wil Fontijn en Barry Holwerda. Vanuit de vergadering komt geen spontane aanmelding voor een reserve zodat die nog moet worden gezocht. (Ondertussen heeft Sander Volgers zich daarvoor opgegeven-m.)

  1. Penningmeester – financieel verslag 2015-2016

Dankzij de opbrengst van het Hemelvaart toernooi en het beach volleybal zijn de baten hoger uitgevallen dan begroot. Kantine opbrengst is iets minder, te wijten aan ongunstige wedstrijd indeling maar zeker niet aan de enthousiaste inzet van de kantine commissie. Ook sponsor inkomsten bleven achter.

Lasten zijn wat minder geworden dan begroot. Minder trainerskosten met als gevolg ook minder huisvestigingskosten.

Een forse compensatie voor de binnensport accommodaties van de gemeente over 2014 en 2015 heeft een mooi batig saldo tot gevolg. Deze zijn bijgeschreven bij de reserves welke goed gebruikt kunnen worden voor de projecten welke Madjoe onder handen heeft.

Ook voor 2016 zal er weer compensatie worden aangevraagd, maar onzeker is of die toegekend wordt in verband met bezuinigingen. Daarnaast zal voor 2017 opnieuw de periodieke subsidie aangevraagd worden, waarvan ook toekenning onzeker is vanwege de voorwaarden die de gemeente stelt aan het doel van de subsidie. Op aangeven van Ruud zal er door het bestuur bij de andere sportverenigingen nagevraagd worden welk bedrag voor welk doel zij ontvangen.

Jolanda, die al 15 jaar als penningmeester blijkt te fungeren, wordt met applaus bedankt voor haar uitstekende werk.

  1. Commissies

Voordat er met de verslagen van technische en jeugd commissie wordt begonnen wil Bram eerst Annemarie Roelofsen in het zonnetje zetten nu zij afscheid neemt van de redactie commissie Time Out. Meer dan 10 jaar heeft zij zich ingezet om van de Time Out een lezenswaardig clubblad te maken met haar persoonlijke redactionele stukjes; dit ondanks dat zij vanwege gezondheidsredenen niet fysiek aanwezig kan zijn bij activiteiten van Madjoe. Nu de Time Out digitaal wordt verspreid stopt ze en wordt door Bram hartelijk bedankt met bloemen en een bon. Gelukkig blijft zij wel betrokken door de ledenadministratie te verzorgen.

-jaarverslag technische commissie 2015-2016: ook deze staan op de Madjoe site en worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Piet Kofman vraagt n.a.v. krantenartikel over Jesper van Muijden of het niet mogelijk is om vertrek van jonge spelers te voorkomen. Ondanks inpraten van trainer en TC blijkt voorkomen niet mogelijk, soms wel uitstel. Echter, Madjoe moet talenten ook niet in de weg staan om hogerop te komen. Wel moet er gekeken worden of betere (trainings-) faciliteiten voor Madjoe ook haalbaar zijn waardoor je talenten langer aan je bindt.

Nico, als nieuwe voorzitter, is naarstig op zoek naar een vervanger voor Douwe die tijdelijk zijn activiteiten als begeleider van heren 3 t/m 7 plus het ballen beheer moet stopzetten.

Wat betreft de arbitrage wordt gesteld dat ieder lid op de hoogte kan zijn van de spelregel wijzigingen via de(drukbezochte) voorlichtingsavond en diverse andere kanalen.

Otto geeft aan dat er een speciale scheidsrechters commissie zal worden samengesteld.

-jaarverslag jeugd commissie 2015-2016: Brian krijgt een compliment voor het uitgebreide jaarverslag zoals geplaatst op de site. Ook hier geen verdere vragen of opmerkingen , zodat ook deze worden vastgesteld. Had men bij de start van het seizoen voldoende trainers, nu zijn er door problemen met werk- en schooltijden vacatures ontstaan welke tijdelijk opgelost konden worden, maar nog definitief moeten worden ingevuld. Brian voegt ook nog toe dat door het afscheid van 3 JC leden uitbreiding van de jeugd commissie dringend gewenst is.

-mededelingen en vacatures: Nina Reus gaat assisteren bij het samenstellen van de Time Out.

Er is nog steeds geen volledige sponsor commissie, reden om weer een dringend beroep op de leden te doen.

  1. Beach accommodatie

Gewijzigde situering van de velden  in zuidelijke richting is afgelopen week door de buren van de Gouw goedgekeurd zodat de vergunningaanvrage nu naar de gemeente gestuurd kan worden. Planning is om half april 2017 op de nieuwe velden terecht te kunnen. Oude  veld komt in beheer  bij zwembad .

  1. Beheer kantine Drecht

Ruud schetst nog eens het verloop van hoe Madjoe bij het beheer van de Drecht kantine is gekomen. Met dank aan al die enthousiaste vrijwilligers wordt er al meer dan een maand  met man en macht gewerkt om de kantine van een technisch veilig en fris interieur te voorzien.  Plafond, vloer en keukeninrichting wordt nog aan gewerkt maar bij begin competitie op 23 sept. wil men in ieder geval gaan draaien. Bram complimenteert Ruud voor zijn inzet.

Contract met andere verenigingen/gebruikers moet nog worden opgesteld, zo ook hun deel van omzet.  Eén van de voorwaarden zal zijn dat ook hun barmedewerkers op de hoogte zijn en strikt handelen volgens Madjoe reglement. Indien geen eigen barmedewerker Madjoe  evt. tegen betaling kantinedienst laten draaien.

Ook het huurcontract met de gemeente is nog niet rond. Komend seizoen wordt als overgangsjaar gezien door huur te verrekenen met vergoeding van de uren die Madjoe in de renovatie heeft gestoken. Voor volgende jaren gaat men uit van huur te bepalen door een percentage van de omzet. Vergunningen zijn aangevraagd, maar nog niet verleend. Bram en Ruud zullen bij burgemeester aandringen op gedoogperiode.

Op de vraag of kantine ook open zal zijn bij trainingen wordt geantwoord dat dit voorlopig nog niet het geval zal zijn.

Opening kantine zal worden gevierd gelijk met Nieuwjaarsreceptie; over een naam wordt nog nagedacht.

  1. Rondvraag en sluiting

Norman meldt dat Madjoe weer meedoet aan de Deenactie, start 18 sept. gedurende 6 weken en dit keer in de Vijzelstraat. Wil o.a. daarvoor nieuwe Madjoe vlag aanschaffen, wat wordt toegezegd. Muntjes kunnen ook ingeleverd worden in beide kantines.

Niets meer aan de orde zijnde dankt Bram de aanwezigen en wenst iedereen een schitterend mooi seizoen.

Marjan

Sept. 2016

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.