Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen nodigen wij jullie hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 15 mei 2019 om 20.00 u. in onze sportkantine Time Out

De agenda is als volgt:

 1. Opening + vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene ledenvergadering sept. 2018 (staan v.a. 1 week vóór de vergadering op de site; indien gewenst kan een geprinte versie worden toegestuurd.)
 4. Voortgang Beleidsplan 2018 – 2022
 5. Financiën:
  • Begroting 2019/2020 (overzicht ter inzage bij aanvang vergadering)
  • Vaststelling contributie 2019/2020
 6. Samenstelling/vacatures bestuur/commissies:
  • Bestuur: aftredend is Marjan Volgers, secretaris. Als kandidaat wordt Annet Bron voorgesteld, evt. tegen-kandidaten kunnen zich tot 2 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.
  • Jeugd/CMV commissie: geen wijzigingen. Hulp bij diverse activiteiten is van harte welkom.
  • Technische commissie: René Koning heeft afscheid genomen, zijn plaats wordt ingenomen door Roy Kat. Jorne Verweij wordt contactpersoon herenselectie, Anja van Leeuwen volgt de herenlijn van jeugd tot senioren en Marga Jorna volgt deze lijn voor de dames.
  • Evenementen commissie: Ingrid, Ella en Dominique moeten door omstandigheden stoppen en worden opgevolgd door Benthe Smit, Liza Karemaker en Isabel Oudakker.
  • Sponsorcommissie: is gelukkig weer voltallig met Ed Haring, voorzitter, Caroline Appelo secretaris en leden Dirk Blom, Johan Sijtsma, Diederik van Buuren, Monique Brinkkemper, Alex Krommenhoek, Pim Jorna en Willem Boerakker.
  • Beach commissie: geen wijzigingen; voor bepaalde activiteiten enthousiaste mensen gezocht.
  • Kantine commissie: geen wijzigingen. Nieuwe (bar-) medewerkers zijn van harte welkom.
  • Volleybalschool: Silvia van Leeuwen neemt afscheid waardoor een vacature ontstaat voor de administratieve afhandeling. Tevens is er dringend behoefte aan een coördinator voor de organisatie van de Volleybalschool.
  • PR medewerker: nieuwe functie – we zoeken iemand die de contacten met de pers wil onderhouden.
 7. Criteria Madjoe onderscheidingen
 8. Benoeming Vrijwilliger van het Jaar
 9. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt
 10. Sluiting

 

Jullie inbreng is belangrijk, dus graag tot 15 mei a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht.

Bestuur Madjoe