Jaarverslag 2017-2018

Madjoe heeft een druk, maar ook bewogen jaar achter de rug. Allerlei initiatieven hebben dankzij de inzet van heel veel mensen vorm gekregen. Maar ook heeft Madjoe dit jaar afscheid moeten nemen van twee belangrijke mensen voor de vereniging. 
Op 28 november 2017 overleed Barend Schouw, één van de oprichters van Madjoe in 1950, speler, trainer, bestuurslid, erelid en trouw supporter bij de selectie teams. Op de dag van zijn afscheid heeft Madjoe in het bijzijn van zijn (klein-)kinderen tussen de wedstrijd van H1 en D1 stilgestaan bij zijn overlijden. Daar werd door zijn kinderen -nog in opdracht van Barend- een wedstrijdbal geschonken.

Het overlijden op veel te jonge leeftijd van Wietske van Dekken op 6 januari 2018 heeft Madjoe diep geraakt. Zij was al sinds haar jeugd betrokken bij Madjoe, als jeugd- en selectiespeler, als actief lid van diverse commissies, Madjoe’s vertrouwenscontactpersoon en echtgenote en moeder in een hecht Madjoe gezin. Heel veel Madjoe leden hebben op een indrukwekkende manier afscheid van haar genomen, thuis en in de kerk. Tijdens een thuiswedstrijd in de Drecht is zij in het bijzijn van Douwe en hun kinderen herdacht.

Het afgelopen seizoen werd de vereniging samen met de commissies en vele vrijwilligers geleid door het bestuur, bestaande uit:
Bram Sluis voorzitter
Jolanda Lucas penningmeester
Marjan Volgers secretaris
Nico Brandsen voorzitter Technische Commissie
Silvia Laan tijdelijk voorzitter Jeugd Commissie

Het bestuur heeft 11 maal vergaderd, 2 x kaderavond georganiseerd en daarnaast aparte gesprekken met de commissies gevoerd. Hoofdonderwerpen dit seizoen waren:

Beleidsplan voor 2018-2022

Alle senioren teams zijn eind vorig jaar benaderd om aan de hand van een paar vragen hun visie op de vereniging en de toekomst op papier te zetten. Deze punten zijn door Ilse Klopstra in het kader van haar studie Sportmanagement verwerkt in een sterkte/zwakte analyse. Deze analyse is besproken op een kaderavond en daaruit is de richting van beleidsplan 2018-2022 bepaald. In de Alg. Ledenvergadering 9 mei jl. werden de doelen goedgekeurd. Belangrijk aandachtspunt is de aansluiting/doorstroming van de jeugdleden. Het definitieve beleidsplan zal aan de leden in de Alg. Ledenverg. op 26 sept. a.s. worden voorgelegd.

Samenwerking Zaanstad

Met eredivisionist Zaanstad is er een samenwerkingscontract opgesteld met als doel het delen van kennis, promotie en het geven van clinics, waarvan al één heeft plaatsgehad op 13 febr. jl.

Sporthal de Sprong – Drecht

In verband met de verhuizing van de kantine van de Sprong naar de Drecht is Stichting de Sprong per 1 dec. 2017 opgeheven en het beheer van de Sprong overgedragen aan de gemeente.
Daarentegen heeft Madjoe per 1 sept. 2017 een paar taken in de Drecht van de gemeente overgenomen m.b.t. het openen en afsluiten van de zaal.
De faciliteiten in de kantine Time Out zijn uitgebreid met een eigen WIFI verbinding, groot TV scherm en pinapparaat, alsmede headset met mobiele versterker. 
Ook dit seizoen was het vanwege het structurele zaalruimte tekort weer een probleem om alle trainingen in te plannen. Dit is in een schrijven van Sport Beweegt aan de raad en in het sportdebat op 11 febr. jl. in de RSG nog eens aangekaart bij de politieke partijen. Ondertussen heeft de gemeente de Nota Binnensportaccommodaties opgesteld maar onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met de Sprong en Drecht.

Financiën – ledenaantal

Madjoe heeft in het afgelopen seizoen behoorlijk geïnvesteerd in niveau verhoging van trainers en spelers. Ook voor de verdere inrichting van de kantine Time Out zijn kosten gemaakt. Dit was mogelijk door een gedeelte van de reserves aan te spreken maar ook door o.a. de opbrengst van de kantine, de Grote Clubloten, Deen actie, Hemelvaarttoernooi en de Rabo Clubkas Campagne.
Na een aantal jaren op een zacht pitje gedraaid te hebben, heeft Silvia Laan eind van dit seizoen een aantal mensen benaderd om de Sponsor commissie weer nieuw elan in te blazen en zij zijn ondertussen enthousiast van start gegaan. Daarmee is er het vertrouwen dat de sponsoropbrengsten komend seizoen weer opgekrikt kunnen worden.
Het aantal leden bleef rond 330 waarvan een groot gedeelte jeugdleden. Belangrijk punt van aandacht is het werven en behouden van senioren leden. Daarvoor werd bij de Rabobank de pitch ‘Ledenverlies senioren ondermijnt de levensvatbaarheid van de vereniging in de toekomst’ ingediend en deze is goedgekeurd voor verenigingsondersteuning. Het projectteam bestaande uit Margreet Kooiman, Ed Reus, Douwe van Dekken en Diederik van Buren zullen professioneel begeleid gaan worden bij het opstellen van een plan van aanpak hiervoor.

Evenementen

Vanaf begin seizoen ’17-‘18 is er een evenementen commissie actief in de personen van Ingrid Bosma, Margot de Vries en Ella Blom. Zij organiseerden de start- en afsluitende seizoensfeesten, nieuwjaarsreceptie en pubquiz. De toernooicommissie, voorlopig bestaande uit alleen Johan Sijtsma, regelde een gezellig mixtoernooi. Ook het Ouder&Kind toernoooi was weer een succes en niet te vergeten het goed bezette Hemelvaartstoernooi.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei jl. is deze wet van kracht welke ook van toepassing is bij sportverenigingen. Dit betekent een strikter gebruik van persoonsgegevens volgens de privacy verklaring welke zal worden geplaatst op de Madjoe website. In de Alg. Ledenvergadering van sept. a.s. zal dit nader worden toegelicht.

Promotie Heren 1

In de PD wedstrijden was het niet gelukt, maar door het terugtrekken van vv AETOS kreeg H1 alsnog een kans om in komend seizoen 2018-2019 2e divisie te gaan spelen. Dat is met beide handen aangepakt. Dit betekent wel verre uitwedstrijden maar is een mooie uitdaging voor de heren, spannende thuiswedstrijden in de Drecht en goed voor de uitstraling van Madjoe in de regio.

Voor jeugd- technische-, beach- en kantine commissie zie de jaarverslagen van deze commissies.

Met een goed gevoel kijkt het bestuur terug op het afgelopen jaar waarin weer ontzettend veel werk verzet is door de commissies en de vele vrijwilligers. Maar ook dankbaar voor de betrokkenheid van een ieder bij het wel en wee in de vereniging. Hartelijk dank daarvoor.

Het bestuur