Madjoe Gedragscode

Uitgangspunt

We brengen structuur aan bij de vereniging wat betreft het omgaan met ‘ongewenst gedrag’ tijdens trainingen en wedstrijden. In 1e instantie richten we ons op de jeugd. Opzet is om tijdens de trainingen en wedstrijden kaders te hanteren omtrent aanpak, gedrag en vaardigheden. Bij genoemde onderdelen wordt de spelersbegeleiding en de trainersbegeleiding vanuit de TC geïntegreerd.Dit zou moeten resulteren in een prettige samenwerking tussen vereniging, (jeugd) leden en ouders. We willen een concrete beschrijving hanteren bij de volgende 3 onderdelen:
aanpak, vaardigheden en gedrag. Dit biedt handvatten voor de trainers en wordt breed gedragen door de TC, JC en het bestuur.

Aanpak

Structuur in didactische vaardigheden bij trainers en begeleiders.
-TC ondersteunt hierin (trainersbegeleiding-didactiek-Kees Knetsch en Martin Quak)
-vaste afspraken m.b.t. instructie: -bal stil
-luisteren naar uitleg trainer/coach
-vaste afspraken uitvoering: -naleven opdracht trainer/coach
-houd overzicht
-maak korte rijtjes
-houd leden in beweging (ideeën in map gymvolley)
Bovenstaande afspraken worden consequent gehanteerd bij alle jeugdtrainingen.

Vaardigheden

Uitvoering van technisch opleidingsplan Madjoe.
-TC ondersteunt hierin (spelersbegeleiding-technische ondersteuning-Sander de Jong en Dick Schuitemaker)
-Ieder niveau heeft leerdoelen
-Een nieuw lid traint eerst een periode mee.
-Nieuw lid start competitie als trainer vaststelt dat basisvaardigheden voor bepaald niveau voldoende beheerst worden. (eventueel na overleg TC)
-Nieuw lid start competitie als er passend team aanwezig is.

Gedrag

Gewenst gedrag jeugdleden:
-pestgedrag uitgesloten
-tijdens training in zaal blijven (alleen in overleg trainer toilet e.d.)
-luisteren bij instructie/bal stil
-Iedereen gaat voorzichtig met materiaal om en helpt met klaarzetten en opruimen.
-elkaar aanspreken op gedrag
-van elkaar afblijven
-stel je op als teamspeler, iedereen hoort er bij.

Gedragscode jeugd: stappenplan

Indien er ongewenst gedrag wordt geconstateerd door de trainer, wordt dit met desbetreffend jeugdlid besproken en worden er afspraken gemaakt ter verbetering van het gedrag.
Indien gedrag ongewenst blijft maakt de trainer dit kenbaar bij ouders en schakelt teamcoördinator in.
Als dit onvoldoende oplevert volgen we de onderstaande stappen.
bij herhaaldelijk ongewenst gedrag of ontstaan van ongewenste situatie

Wat als afspraken niet nageleefd worden?
1. Trainer of team coördinator licht ouders in en maken melding bij JC
2. Er volgt gesprek met jeugdlid /ouders en lid van JC.
3. JC- lid koppelt gesprek terug naar trainer/ ouders en JC
4. Na 2 weken volgend contact jeugdlid/ouders en JC lid.
> in orde? Klaar
Niet in orde:
5. Er volgt wederom gesprek met ouder(s) jeugdlid en lid van JC (duidelijke afspraken noteren)
6. JC lid volgt jeugdlid aantal keer op training.
7. Na ongeveer 4 weken komen ouder(s), jeugdlid, trainer en lid JC weer bij elkaar.
> in orde? Klaar
Niet in orde?
8. Schorsing van 2 trainingen en 1 wedstrijd (week)
Daarna gedrag/situatie ok? > Klaar
Vervalt jeugdlid na bepaalde periode weer terug in ongewenst gedrag. Dan wordt stappenplan vanaf punt 5 opgepakt.
Indien stappen 5 t/m 8 2e keer doorlopen zijn en ongewenst gedrag keert wederom terug voor 3e maal, volgt definitieve schorsing (9)
Niet het gewenste effect?
9. Definitieve schorsing bij vereniging. Wegen scheiden.