Jaarverslag 2018-2019

                                       

Het bestuur bestond dit seizoen uit:

Bram Sluis                    voorzitter

Jolanda Lucas               penningmeester

Marjan Volgers             secretaris

Nico Brandsen              vertegenwoordiger technische commissie en

Geeske Smit                 vertegenwoordiger jeugdcommissie.

Het bestuur heeft 11 maal vergaderd waarin allerlei zaken aan de orde kwamen. Hieronder de belangrijkste:

  • Samenwerking dames selectie Madjoe 1 en Simokos 1

In februari is er door een aantal dames van Madjoe en Simokos het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken de beide dames selectie teams samen te voegen om zo door krachtenbundeling een sterkere dameslijn te vormen. Een zgn. streekteam is niet meer toegestaan dus heeft men uitgezocht of een koepelorganisatie mogelijk was. Na diverse overleg sessies tussen de beide voorzitters en vertegenwoordigers van de technische commissies is dit begin april helaas afgeketst door verschillen van inzicht op bepaalde punten van de organisatie. Enkele Simokos dames van het 1e team hebben toen besloten naar Madjoe over te stappen.

  • Beleidsplan 2018-2022

In de Alg. ledenvergadering in mei jl. is er verslag gedaan van de voortgang. Aan een aantal zaken wordt structureel gewerkt zoals kwaliteits-/niveauverhoging van trainers en leden. Bijzondere aandacht kregen ledenwerving (zie hieronder) en accommodaties (zie ook hieronder). Van het verloop van seizoen 2018-2019 bij de verschillende commissies wordt in de alg. ledenvergadering in sept. mondeling verslag gedaan.

  • Ledenwerfproject

Ondersteund door Rabobank, NOC/NSF en Nevobo is het project om meer seniorenleden te werven van start gegaan. Er is een enquête onder leden en vrijwilligers gehouden waarvan men de resultaten in een plan van aanpak heeft verwerkt. Onderdeel hiervan is opzetten Start2Volley en flyeren op Hemelvaarttoernooi; andere acties volgen nog.

  • Vervanging sporthal Sprong – uitbreiding Drecht

Grote onduidelijk heerst nog steeds over het tijdstip van de sloop Sprong. Madjoe heeft via diverse kanalen aangegeven zonder deze trainingsaccommodatie in grote problemen te komen. Gemeente zoekt nu naar een tijdelijke oplossing. Vanwege een structureel tekort aan sportaccommodaties zoals ook verwoord in een gemeentelijke nota is er gepleit voor uitbreiding op termijn van de Drecht maar ook daarover is nog geen beslissing genomen.

  • Vernieuwing website

Halverwege dit seizoen is men overgegaan op een vernieuwde website welke door bestuur en commissies zelf gemakkelijker gevuld zou kunnen worden. Echter, de opzet en ontwikkeling van de site vergt nog de nodige aandacht.

  • Financiën

Het aantal leden is vrij stabiel gebleven van rond de 330 leden. Gaf begroting voor dit seizoen een negatief resultaat, verwachting is dat dit in de loop van het seizoen grotendeels goedgemaakt kan worden door het geweldig functioneren van de nieuwe sponsorcommissie, de kantine opbrengst, Hemelvaarttoernooi, Grote Clubactie en Rabo Clubkascampagne.

Ook afgelopen seizoen zijn er twee goed bezochte Algemene ledenvergaderingen gehouden waarin in mei jl. als Vrijwilliger van het jaar Ellen Brandsen werd benoemd als waardering voor haar vele verdiensten bij de jeugd(-evenementen), Hemelvaarttoernooi en kantine.

Ook het vermelden waard zijn de druk bezochte evenementen zoals de start van het seizoen 2018-2019 en de nieuwjaarsreceptie met pub quiz.

Helaas heeft Madjoe gedurende dit seizoen afscheid moeten nemen van een paar prominente leden:

In januari 2019 overleed Sieb de Wolf, destijds benoemd tot erelid vanwege zijn verdiensten voor Madjoe als bestuurslid, betrokken lid, speler en gewaardeerd scheidsrechter. Met respect heeft Madjoe aandacht besteed aan zijn overlijden.

 Ook denkt Madjoe met respect terug aan Theo Sandstra, voorzitter van 1992 tot 1997 en eerste voorzitter van de commissie die het beheer van sporthal de Sprong overnam. Theo overleed op 12 april jl.

Toch nog onverwachts kwam begin juli het bericht van overlijden van erelid Jan Blom. Jan heeft heel veel voor Madjoe betekend: als penningmeester, drukker van het clubblad, chauffeur van dames 1, opbouwer van het Hemelvaarttoernooi, hij verleende vele hand- en spandiensten in o.a. de Sprong en was een trouw supporter. Samen met de familie Blom hebben vele Madjoe leden op 12 juli in Hoorn afscheid van hem genomen.

Tenslotte: het bestuur heeft grote waardering voor de inzet van zovele mensen voor “ons mooie kluppie” (zoals Bram het altijd zegt!), zo ook weer in het afgelopen seizoen en wil iedereen daar dan ook hartelijk voor bedanken.

Marjan

sept. 2019