ALV 29 september 2021

Aan alle (ere) leden van vv Madjoe,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke gehouden zal worden op

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021  a.s. in sportkantine Time Out

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda staat hieronder. De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur, technische commissie, jeugd commissie, zijn vanaf één week voor de vergadering te vinden op de Madjoe-site. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. Het financiële verslag 2020 -2021 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage.

Jullie inbreng is heel belangrijk voor ons dus graag tot ziens op 29 sept. a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Madjoe

Agenda Madjoe-ledenvergadering:

 1. Opening + vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering Madjoe (d.d. 1 juli 2021)
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Verslag kascontrole commissie + benoeming nieuwe commissie
 6. Penningmeester
 • financieel verslag 2020-2021
 1. Commissies:

       –   jaarverslagen verschillende portefeuilles

        –   mededelingen en vacatures:

 • Superclub: doelen en resultaten
 • Doelen komende seizoenen
 1. Rondvraag en sluiting