Madjoe Nieuwsbrief

19 januari 2021

Beste mensen,
Tja, we kunnen jullie wederom weinig opbeurends vertellen. Tenminste, als het gaat om het spelen van wedstrijden en de gezelligheid in de kantine. Zijn we nog een volleybal-bestuur, vragen we ons wel eens af? Waar zijn we mee bezig? Met steeds maar NEE- en “kan-niet”-verkopen?

Enerzijds kan iedereen zich wel een beetje voorstellen dat negatieve gedachten in deze bizarre tijden regelmatig de bovenhand lijken te voeren. Daar is zeker aanleiding voor.
Maar anderzijds gebeurt er tóch het een en ander dat – ook al is het toekomstgericht en merk je er nú nog niets van –  duidt op betere tijden met verbeteringen!
En dáárover kunnen we in deze nieuwsbrief gelukkig meerdere meldingen doen!

Géén promotie en degradatie einde seizoen 20-21
Tóch beginnen we met iets dat níet kan. Omdat de corona-maatregelen zijn verlengd en de huidige situatie zeker tot 10 februari van kracht blijft, meldt de Nevobo dat alle drie scenario’s om een verantwoorde promotie/degradatie te komen niet kunnen worden uitgevoerd. Ook het laatst-mogelijke scenario, een halve competitie, is niet haalbaar.
We hopen dat het straks wél mogelijk blijkt dat elk team nog enkele wedstrijden kan spelen! Daar zet de Nevobo zich voor in, maar ook de regionale volleybalverenigingen, verenigd in TEAM WF zullen deze mogelijkheid onderzoeken zodra dit kan.

Uitbreiding Drecht, sloop Sprong en gymzaal RSG
Ondanks dat de Gemeente Enkhuizen – zoals zoveel gemeentes – er financieel niet goed voor staat, is de Raad akkoord gegaan met uitbreiding van De Drecht! De huidige oppervlakte wordt vergroot met twee extra volleybalvelden. Eén veld komt in de plaats van De Sprong en één veld is uitbreiding. Iets waar de binnensportverenigingen al jaren om gevraagd hebben! Sloop van de gymzaal van de RSG wordt gecompenseerd door een nieuwe gymzaal bij de Brede School in de binnenstad.

Hoe de planning van een en ander wordt, is nog niet bekend. Daar zullen we als bestuur bovenop zitten. Want wat het allemaal voor Madjoe gaat betekenen, is nog niet duidelijk. Sloop van de Sprong en van de gymzaal van de RSG zal in ieder geval tijdelijk (maar voor hoe lang?) leiden tot nóg minder zaalruimte!
Om tijdens dit proces van voorbereiding, sloop en uitbreiding de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, heeft het bestuur een werkgroep opgestart die dit gehele proces nauwlettend in de gaten zal houden. Deze werkgroep bestaat uit Otto Laan, Ruud Brinkkemper en Ed Reus. De werkgroep zal in de komende tijd verder worden aangevuld met experts uit de Madjoe gelederen die ad-hoc om advies zullen worden gevraagd vanuit hun kennisgebieden.
Madjoe vindt het belangrijk dat alle leden kunnen blijven trainen en spelen tijdens de uitvoering.
We hebben eind 2020 verschillende aandachtsgebieden, risico’s en mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Deze zullen verder worden uitgewerkt zodra de projecten door de gemeente zijn toegewezen. Hier is de inbreng vanuit de vereniging heel belangrijk.

We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en de andere kanalen.

Superclub, de stand van zaken door Allard Jongsma
Helaas staat het volleybal even stil, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen stil staan. Vandaar deze update.

Er zijn twee nieuwe activiteiten ontwikkeld. De eerste hebben sommigen van jullie al een beetje gezien tijdens het volleybalcircuit toen we mochten trainen in tweetallen. De opdrachten kwamen uit het nieuwe aanbod: Volleyfit. Volleyfit is bedoeld voor volwassen die (weer) willen gaan volleyballen. Het aanbod bestaat uit anderhalf uur trainen per week. Elke training bestaat uit drie delen: fitheid, balvaardigheid en wedstrijdjes. Om deel te nemen aan volleyfit hoef je niet meteen lid te worden van Madjoe, deelnemers kunnen per keer betalen. Als het goed bevalt kunnen deelnemers lid worden van de vereniging en kiezen of ze in de volleyfit groep willen blijven of doorstromen naar het andere volleybalaanbod bij Madjoe.

Het tweede is de volleybalspeeltuin. De speeltuin biedt peuters en kleuters een breed beweegaanbod waar plezier centraal staat! Bij de speeltuin leren de kleintjes spelenderwijs en zonder competitie-element de basisfacetten van sport en spel. Hierbij lopen we een beetje vooruit op de landelijke ontwikkelingen.

Beide groepen gaan we starten zodra dit mogelijk is.

Daarnaast is ook de samenwerking met de regio de volgende fase in gegaan. Ik heb mij zelf geïntroduceerd bij het al bestaande samenwerkingsverband Team West Friesland. En zo langzamerhand weten ook de andere verenigingen mij te vinden voor advies en ondersteuning.

Met het bestuur ben ik aan de slag om naar de toekomst te kijken. De ontwikkelingen in en rond de vereniging gingen de afgelopen jaren zo snel dat het nu tijd is om ook de organisatie van de vereniging weer passend te maken.

Tot slot vast een vooraankondiging: nu corona ons toch weer wat langer in de greep houdt kom ik binnenkort met online trainersbijeenkomsten voor trainers en beweeg ideeën en uitdagingen voor thuis.

Met vriendelijke groet, Allard Jongsma 06 50626550

Subsidie Superclub van het Ondernemersfonds
Het bestuur heeft bij het Ondernemersfonds – dat óók graag maatschappelijke doelen ondersteunt – een subsidie aangevraagd als bijdrage in de kosten om de doelen van het project Superclub te realiseren. Tot onze blijdschap heeft het fonds Madjoe maar liefst € 3.500,-. geschonken!
Naast deze geweldige bijdrage complimenteert het Ondernemersfonds ons ook met de maatschappelijke doelen die Madjoe met dit project wil bereiken. Een mooi compliment dat we op de juiste weg zitten en een geweldige stimulans om ons te blijven inzetten onze huidige én toekomstige leden méér kwaliteit te bieden binnen het lidmaatschap van Madjoe!

Sponsorcommissie bindt Enza Zaden en andere sponsoren
Zo’n twee jaar geleden nam na drie jaar stilstand een aantal leden het initiatief om de Sponsorcommissie nieuw leven in te blazen. En wat is er sinds die tijd veel gebeurd!
Tijdens de ALV is hiervan regelmatig melding gemaakt.
Waar je in 2020 zou verwachten dat sponsorinkomsten zwaar onder druk komen te staan, weet onze Sponsorcommissie nog steeds nieuwe sponsoren aan Madjoe te binden. Op Facebook wordt hier met regelmaat melding van gemaakt. Echt geweldig!
Onlangs wist de commissie ENZA ZADEN aan onze vereniging te binden. Voor twee doelen maar liefst: als shirtsponsor voor Heren 1, maar nóg meer als ondersteuner van onze plannen met het project Superclub.

Als bestuur bedanken wij onze sponsoren hartelijk voor de steun die zij Madjoe geven.
Én wij bedanken de sponsorcommissie voor deze waardevolle steun van ons cluppie!

TEAM WF: samenwerken voor de leden en de sport
Sinds 2015 werken de Westfriese volleybalverenigingen samen. Dit gebeurt door gezamenlijke cursussen voor trainers en scheidsrechters, besturen en commissies en inmiddels ook door samenwerking van de volleybalscholen Enkhuizen en West-Friesland.
In hoofdlijnen is de doelstelling: méér mensen binden aan het volleybal en vervolgens de sport op een hoger peil brengen, waardoor talentontwikkeling beter tot zijn recht komt.
De samenwerking wordt aangestuurd door het voorzittersoverleg.
Dankzij het project verenigingsondersteuning van de Rabobank is TEAM WF in 2020 door NOC/NSF ondersteund bij een project om verdere versterking te bereiken.
Een drietal werkgroepen, bemenst door leden van diverse verenigingen (Barry Holwerda en Koen Groot nemen namens Madjoe deel), werkt momenteel aan de afronding van onderzoeksvragen op het gebied van strategische beleidsplanning, competentieversterking en volleybalpromotie en aanbodvergroting.
Vanaf 1 januari stopte de steun door NOC/NSF en wordt TEAM WF geholpen door Allard Jongsma, de professional van Madjoe in het kader van Superclub. Jullie lazen zijn verslag al in deze nieuwsbrief.
Hiermee komt een belangrijk doel van Superclub goed in beeld, namelijk het versterken van de volleybalsport in regionaal verband.