Notulen ALV 15 mei 2019

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VOLLEYBALVERENIGING MADJOE

gehouden op 15 mei 2019 in sportkantine Time Out

Aanwezig: Ina Kofman-Dol, Coen Modde, Monique Brinkkemper, Koen Groot, Henny Blom, Nina Reus, Roy Kat, Femke Botman, Vronie Metten, José Kruk, Marion Doodeman, Ariëtte Groot, Willemien de Roover, Annet Bron, Birgit Roosendaal, Pim Jorna, Marga Jorna, Merel van Dekken, Luuk Bakker, Bas Roosendaal, Nienke Bonekamp, Lisa Brinkkemper, Niels van Muijden, Frank Haring, Peter Roelofsen, Douwe van Dekken, Jan Bosch, Kiki Reus, Ed Reus, Martin Quak, Norman Lamers, Carolien Laan, Arina Bonekamp, Otto Laan, Silvia Laan, Piet Kofman, Sjoerd de Vries, Margret van Leeuwen, Ellen Brandsen, Ida Hink, Sietske Hilverda en bestuur: Bram Sluis, Jolanda Lucas, Nico Brandsen en Marjan Volgers.

  1. Opening en vaststelling agenda

Na opening zegt Bram blij te zijn met weer een behoorlijk grote opkomst. Hoofdpunt zal zijn de begroting en het vaststellen van de contributie voor seizoen 2019-2020.

Agenda punt 7 wordt doorgeschoven naar de ALV in sept.; daarvoor in de plaats zal Ed Reus de voortgang van het project ledenbehoud/-werving aan de leden voorleggen.

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen stukken en/of mededelingen binnengekomen die van belang zijn voor deze vergadering.

Bericht van verhindering is ontvangen van: Geeske Smit, Ruud Brinkkemper, Suzanna van Muijden, Ingrid Bosma, Alex Krommenhoek, Peter Krommenhoek, Sander Volgers, Rob Hooijmans, Maren Laan, Arjan Schoenmaker, Silvia van Leeuwen en Jorne Verweij.

  1. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 sept. 2018

Met dank aan Marjan worden de notulen zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

  1. Voortgang beleidsplan 2018-2022

Bram zegt toe in september uitgebreid hierop terug te komen, maar zich nu te beperken tot ‘wat lukt wel’ en ‘wat lukt niet’.

Ambities:

H1 -> meedraaien in top 2e divisie.

D1 -> over 3 jr promotie naar 2e divisie. Samenwerking met Simokos is afgeketst op eis van Madjoe om alle thuiswedstrijden in de Drecht te spelen. Ondertussen trainen 7 Simokos dames mee met Madjoe.

Sjoerd de Vries: kan D1 van Madjoe vanwege bredere selectie hier tevreden mee zijn? -De communicatie naar alle dames is goed en transparant verlopen. Madjoe trainer D1 heeft in overleg met Wim Knip (voormalig trainer D1 Simokos) een voorlopige selectie opgesteld, wat betekent dat er een paar dames een stapje terug moeten doen, maar dat was van tevoren bekendgemaakt.

Aangestelde trainer D1 heeft ondertussen afgehaakt vanwege gezondheidsproblemen; TC heeft nu contact met 2 aspirant trainers. Na proeftraining met dames wordt verder gepraat.

Peter Roelofsen: wat is reden van overstap Simokos dames? -Dames zijn teleurgesteld in bestuur Simokos en ambitie van Madjoe heeft indruk gemaakt.

Heren overig -> 1 team extra (H7) in komend seizoen, maar uitbreiding uiteraard gewenst.

Dames overig -> doel is meer teams met goede bezetting.

Jeugd -> over de hele lijn kwaliteit trainers en spelers op een nog hoger peil brengen.

Recreanten -> ledenverlies in regio. Om recreanten competitie in stand te houden bepaalde doelgroepen aanspreken om recreatief te komen volleyballen. Contacten bestuur/recreantenafd. moet verbeterd worden.

VSE -> kwaliteit blijven verhogen.

Beachen -> activiteiten uitbreiden evt. met andere verenigingen met beach afd. in de regio.

Trainers -> Het merendeel van Madjoe trainers heeft VT2 en aantal gaat door voor VT3.

Accommodatie -> Sprong wordt gesloopt. Gemeente werkt momenteel mogelijkheden uit van tijdelijke hal op het Rietbos, minimaal zo groot als Sprong, welke aantal jaren kan blijven staan. Toekomstige ontwikkelingen over uitbreiding of nieuwbouw hangt af van financiën.

Piet Kofman: is er wel genoeg druk op gezet wetende van sloop Sprong? -Behandeling van nota Binnensportaccommodaties door gemeenteraad was 1,5 jaar vertraagd; via SportBeweegt is er al die tijd wel degelijk druk uitgeoefend.

Kantine -> hulde; niet alleen belangrijk voor begroting maar vooral ook voor de sociale cohesie.

Sponsoring -> eveneens hulde; teamsponsoring is meer dan verdubbeld, bordsponsoring +75%.

Bram vraagt de leden evt. zorgen over bepaalde ontwikkelingen te melden en doet oproep voor (nog) meer vrijwilligers.

  1. Financiën

Jolanda heeft begroting 2019-2020 zo positief mogelijk opgesteld, echter nog wel met gering negatief resultaat. In vorige begroting was dit aanmerkelijk hoger in verband met strengere regelgeving omtrent verloning van een aantal trainers. Dit is voor komende seizoen niet aan de orde.

Bij de baten komen de positieve resultaten van de sponsoring en kantine naar voren.

Bij de lasten zorgen contributieafdracht van extra leden plus de extra en hogere teamgelden voor een verhoging. Opgevoerde huisvestingskosten hangen samen met meer teams en evt. meerkosten voor vervangende zaalruimte voor Sprong.

Ed Reus: is er in de begroting al rekening gehouden met toekomstige uitgaven als gevolg van de Rabo pitch ledenwerving? -Nee, nog niet.

Peter Roelofsen: kan er bij de gemeente geen verlaging van de zaalhuur bedongen worden gezien de slechte staat van sommige accommodaties? -Een heel goede suggestie, wordt zeker meegenomen.

Gezien de goede sponsor- en kantine opbrengsten en de behoorlijke reserve positie heeft het bestuur besloten voor het komend seizoen geen contributie verhoging door te voeren.

Contributiebedragen                  2018-2019                  2019-2020

Senioren                                     € 231,50                       € 231,50        incl. 3 Grote Clubloten

Jeugd ABC                                   € 184,10                       € 184,10        incl. 3 Grote Clubloten

Jeugd CMV                                  € 109,00                       € 109,00        incl. 3 Grote Clubloten

Recreanten                                 € 140,10                       € 140,10        incl. 3 Grote Clubloten

Op de vraag van Bram of de aanwezige leden akkoord kunnen gaan met de ingediende begroting en de voorgestelde contributie wordt unaniem voorgestemd en aldus vastgesteld met dank aan Jolanda.

  1. Samenstelling/vacatures bestuur/commissies

*Bestuur: Marjan Volgers treedt af als secretaris en als haar opvolgster wordt voorgesteld Annet Bron. De vergadering gaat hiermee akkoord en daarmee is haar benoeming een feit.

Bram neemt met mooie woorden en een bos bloemen afscheid van Marjan, die nog voor een aantal zaken actief blijft binnen de vereniging.

*Jeugd/CMV commissie heeft geen vacatures maar kan nog wel goed hulpouders gebruiken.

*Technische commissie: Bram heet Roy Kat welkom in de TC als vervanger van René Koning en hij bedankt Niels van Muijden voor zijn inzet als contactpersoon voor de heren selectie, wat niet altijd gemakkelijk geweest is.

*Evenementen commissie: Gelukkig is er weer een groep jonge meiden bereid gevonden de taken van de vorige commissie over te nemen.

*Sponsor commissie: Bram spreekt zijn waardering uit voor hetgeen de nieuwe sponsor commissie tot stand heeft gebracht; niet alleen de sponsoring maar ook dat men de band met de sponsors weer aangehaald heeft.

*Beach commissie: geen vacatures maar voor uitbreiding activiteiten worden nog steeds mensen gezocht.

Frank meldt nog dat Jan Bosch al vele uren heeft gestoken in het aansluiten van water, WC en keukenblok, waarvoor grote waardering. Er zal nog 1 klusdag worden georganiseerd voor het aanleggen van een terras.

Op de vraag van Peter Roelofsen of er nog genoeg ruimte overblijft om te beachen wanneer de tijdelijke hal en evt. velden voor RSG aangelegd worden, wordt door Bram bevestigend geantwoord.

*Kantine commissie: alhoewel er meer (o.a. schoonmaak!) mensen gezocht worden, wil men nog niet toe naar het verplichten van 1 lid uit elke team.

*Volleybalschool: Helaas zijn er nog geen mensen gevonden om de taak van Silvia en de technische organisatie over te nemen. Silvia, afwezig, zal nog bedankt worden met bloemen.

*PR medewerker: communicatie is heel belangrijk vandaar vacature voor het schrijven van teksten voor website/krant en het onderhouden van contacten met de pers.

  1. Rabo pitch ledenbehoud/ledenwerving

Ed Reus legt uit dat deze pitch een onderzoek behelst, gefinancierd door de Rabo Bank met medewerking van de Nevobo, naar het ledenverloop bij Madjoe. Hij wordt in dit project bijgestaan door Margreet Kooiman, Douwe van Dekken en Diederik van Buuren.

-Om een beeld te krijgen wie bij Madjoe speelt is er een enquête gehouden onder de senioren leden. -Daaruit is gekomen dat de leeftijdsgroep 26-45 jr. en dan vooral bij de vrouwen, bij Madjoe het minst vertegenwoordigd is.

-Aan de hand daarvan is – ondersteund door de TC –  een profiel (personas) van de doelgroep uitgewerkt en hoe het beste deze doelgroep te bereiken.

-Aanbeveling is project Start2Volley, opgezet voor mensen die nog nooit gevolleybald hebben, maar die in 10x de basis willen leren om naderhand te kunnen instromen.

-Eerste actie is om op het Hemelvaarttoernooi flyers uit te delen waarin de mogelijkheden bij Madjoe genoemd worden.

-Bestuur moet invulling geven aan trainers en zaalruimte voor dit project.

-Er moet een centraal meldpunt komen waar men terecht kan voor klachten over de zalen.

-Er zullen nog meer acties worden gedefinieerd; doel is om in augustus dit project af te ronden.

Marion Doodeman: Waarom ook niet voor 45+? Ondanks hun oproep op Facebook, in Time Out en krant hebben zich nog geen leden voor hun team gemeld. -Moet uiteraard worden meegenomen.

Piet Kofman: raadt aan (sponsor-) toernooien te organiseren.

Bram dankt Ed en zijn team voor hun inzet en geeft aan de aanbevelingen op te nemen in het beleid.

  1. Benoeming Vrijwilliger van het Jaar

Uit een lijstje van gegadigden is door het bestuur unaniem gekozen voor Ellen Brandsen die al jarenlang haar bijdrage levert op tal van terreinen: bij de jeugd, in de kantine en bij het Hemelvaarttoernooi. Bram spreekt zijn waardering uit, vergezeld van bloemen en applaus.

  1. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt

Piet Kofman: in welke regio speelt H1 komend seizoen? -in West, waarschijnlijk zelfde dag als D1.

Peter Roelofsen: staalkabels van tussengordijn moet nodig vervangen worden, evenals het verrijdbare krukje door een trapje. -zal worden doorgespeeld naar eerder genoemd meldpunt.

Martin Quak: doet nogmaals oproep voor betere EHBO spullen in zaal. – ook dit is voor meldpunt.

Martin biedt zich tevens aan om bij voldoende interesse een reanimatie cursus te organiseren.

Pim Jorna: doet een dringende oproep voor ballensponsors à € 25,00 op het Hemelvaarttoernooi.

Monique Brinkkemper:

-Time4you wil in september Mizuno Clubtour bus regelen waar men schoenen kan uitproberen en evt. aanschaffen. – prima actie.

-Voor het 70-jarig jubileum volgend jaar is een comité gevormd.

-Sprong is zo goed als leeg; keuken naar de beachvelden en mixtoernooi spullen in de Drecht.

-Op 29 mei heeft ze een kampioenen schuitentocht georganiseerd waarop de kampioenen met muziek door de stad gaan. Zij vraagt de leden vanaf de kant de teams toe te juichen; de krant is ook

geïnformeerd.

Bram stipt in zijn slotwoord nog het scheidsrechters probleem aan. Otto verklaart dat er momenteel (nog) geen tekort is maar dat de ambitie is en blijft het scheidsrechterskorps uit te breiden.

Om 21.45 u sluit Bram de vergadering in het 69e jaar van Madjoe en wenst alle aanwezigen een mooie zomer, evt. op het beach veld.

Marjan

mei 2019