Reminder ALV woensdag 12 oktober

Aan alle (ere)leden van vv Madjoe,

Morgen is het weer tijd voor de algemene ledenvergadering

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda staat hieronder.

De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur, technische commissie, jeugd commissie, zijn te vinden via deze link. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. Het financiële verslag 2021 -2022 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage. 

Jullie inbreng is heel belangrijk voor ons dus graag tot ziens morgen in onze gezellige kantine in de Drecht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Madjoe

Agenda

1.         Opening + vaststelling agenda
2.         Ingekomen stukken en mededelingen
3.         Notulen algemene ledenvergadering Madjoe 23 mei 2022
4.         Jaarverslag bestuur
5.         Verslag kascontrole commissie 
6.         Penningmeester
            –   financieel verslag 2021-2022
7.         Commissies:
            –   jaarverslagen verschillende portefeuilles
            –   mededelingen en vacatures
8.         Superclub: Verslag seizoen 2021-2022
9.         Status beleidsplan
10.       Rondvraag en sluiting