Uitnodiging ALV 12 oktober 2022

Aan alle (ere)leden van vv Madjoe,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke gehouden zal worden op 

WOENSDAG 12 oktober 2022  a.s. in sportkantine Time Out

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda staat hieronder. De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur, technische commissie, jeugd commissie, zijn vanaf één week voor de vergadering te vinden op de Madjoe website. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. Het financiële verslag 2021 -2022 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage. 

Jullie inbreng is heel belangrijk voor ons dus graag tot ziens op 12 oktober a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht!

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Madjoe

Agenda Algemene ledenvergadering vv Madjoe 
1.         Opening + vaststelling agenda
2.         Ingekomen stukken en mededelingen
3.         Notulen algemene ledenvergadering Madjoe 23 mei 2022
4.         Jaarverslag bestuur
5.         Verslag kascontrole commissie
6.         Penningmeester
            –   financieel verslag 2021-2022
7.         Commissies:
            –   jaarverslagen verschillende portefeuilles
            –   mededelingen en vacatures
8.         Superclub: Verslag seizoen 2021-2022
9.         Status beleidsplan
10.       Rondvraag en sluiting