Jaarverslag JC 2017-2018

Samenstelling JC: Michiel Klopstra, Silvia Laan, Carolien Laan, Norman Lamers, Ruud Brinkkemper, Geeske Korenblek, Arina Bonekamp.

Inleiding

De JC heeft het afgelopen seizoen zonder voorzitter gefunctioneerd, vanwege studie Brian Borgman. Afgesproken was om taken van de voorzitter te verdelen over de overige leden. Silvia Laan heeft de bestuursvergaderingen bezocht namens de JC en enkele vergaderingen van de JC voorgezeten, Ruud was namens de JC actief tijdens de ALV’s en heeft enkele vergaderingen voorgezeten. Arina maakte de agenda’s voor de JC-vergaderingen. 
Verder heeft Brian aangegeven na zijn studie niet meer terug te komen binnen de JC. Ook Michiel heeft aangegeven m.i.v. januari 2019 zich terug te trekken als lid van de JC. Hoe dit wordt opgevangen in de JC moet in de loop van komend seizoen duidelijk worden.

CMV

Dit jaar hadden we vrij vroeg in het seizoen alweer een 100ste mini-lid, waaraan we op een leuke wijze aandacht hebben besteed, en zijn doorgegroeid tot 113 CMV leden waarvan ook een groot aantal jongens.
Door de doorstroming van de CMV kinderen hebben we maar liefst 5 C-teams die volgend seizoen voor Madjoe in de competitie gaan uitkomen, waarvan twee jongensteams.
Voor de jeugd valt op dat zowel in de ABC als de CMV veel gebruikt wordt gemaakt van trainers en hulpkrachten die uit de eigen opleiding van Madjoe komen. 
Tevens is vanuit de CMV het ouder-kind toernooi opgezet, er is voor gekozen om dit als een terugkerend evenement te organiseren. Petra Giesen heeft dit samen met Eric Giesen georganiseerd.
Voor volgend seizoen is er voor gekozen om CMV4 en CMV6 2 x per week te laten trainen. We hebben hiervoor een trainster van buiten de vereniging aangetrokken, Anouk van Geenen. Zij zal deze trainingen geven, bijgestaan door twee andere trainers uit de Madjoe geledingen.

Teamindelingen, zaalindelingen, trainers

De JC is ook dit jaar weer eerder begonnen met het vastleggen van trainers. Echter vanwege de toegenomen instroom van CMV leden, hebben we daar nog aandacht nodig voor het voorzien in voldoende kader. 
De situatie van gezamenlijk trainen van MA1 en MB1 was niet ideaal helaas. Gelukkig was Kees Knetsch bereid hier bij te springen op de donderdag. Voor de MC4 was het in de tweede helft van het seizoen lastig, omdat de vaste trainer de trainingen niet meer kon combineren met werk. Dit is uiteindelijk opgevangen door de inzet van Mette Borgman. Het blijft een voortdurend punt van aandacht om binnen de eigen vereniging te werken aan verbreding en professionalisering van het trainingskader.

Stages

Clinics / opleidingstrajecten  / talentontwikkeling

Dit seizoen zijn weer scheidsrechters en spelregel cursussen georganiseerd voor de B jeugd, zij gaan de C jeugd fluiten en hebben door deze cursus meer kennis over de spelregels en voelen zich zekerder op de stoel. Er zijn vereniging breed clinic en trainersbijeenkomsten georganiseerd zoals “train de trainers-programma” waarbij er ook aandacht is voor de CMV trainers. Vooral de samenwerking via het technisch hart van de JC en TC is dit jaar verder uitgebouwd. Zichtbaar is dat de jeugd op alle niveaus instromen bij de teams van de senioren.

Regionale volleybalschool

Een aantal jeugdleden hebben deelgenomen aan de volleybalscholen in Zaanstad en Huizen. Voor de CMV is afgelopen seizoen een regionale training georganiseerd door Volleybalschool Westfriesland m.m.v. Martin Siregar. Een grote groep jeugdspeelsters/spelers uit de CMV heeft hieraan meegedaan. 
Verder is dit seizoen begonnen met de Enkhuizer Volleybalschool.

ABC jeugd

De MA1 en MB1 zijn dit seizoen kampioen geworden in hun klassen en zijn op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Kampioenen nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat! 
In de meisjeslijn valt op dat de eerste doorstroming naar- en vanuit Dames 5 inmiddels min of meer tot stilstand is gekomen. De meiden die nu in Dames 5 spelen, spelen hier al meerdere jaren. De verwachting is dat in de nabije toekomst deze doorstroming wel weer gaat plaatsvinden, gezien de talentvolle jeugd die er aan zit te komen. Verder valt vooral op dat we volgend seizoen een grote C-afdeling hebben en we beter kunnen indelen op volleybalniveau.

In de aanloop naar het seizoen 2018-2019 is het uitzonderingen daargelaten, redelijk gelukt om voldoende vrijwilligers en trainers te vinden die zich willen inspannen voor de jeugd van Madjoe. Er waren relatief weinig opzeggingen bij de teams. Het laten meetrainen van talentvolle spe(e) l(st)ers bij hogere teams is dit seizoen goed tot zijn recht gekomen.

Jeugdopleidingsteam / Dames 5

Om de aansluiting tussen de jeugd en de seniorenteams vloeiender te laten verlopen is in het laatste deel van het seizoen 2014-2015 met bestuur en technisch kader een plan gemaakt om een jeugdopleidingsteam te formeren. Dit team bestaat uit talentvolle jeugdleden die in de seniorencompetitie onder meer prestatiedruk gaan spelen. Het team is geformeerd als Dames 5 en is dit seizoen getraind door Frank Haring. Nu de eerste jaren van Dames 5 zijn verstreken kan worden geconstateerd dat het team meerdere wisselingen heeft ondergaan. Het afgelopen jaar is de doorstroming naar de selectieteams wat tot stilstand gekomen. Doel blijft om een brug te slaan naar de hogere seniorenteams waardoor de aansluiting beter gaat verlopen. TC en JC zullen met het oog hierop nauw moeten blijven samenwerken om dit goed te laten verlopen. De teamcoordinatie van DS5 verliep altijd via de JC, vanwege de leeftijd van de speelsters. Nu is de coordinatie overgegaan naar de TC, omdat bijna alle speelsters in dit team bij de senioren horen.

Toernooien

Dit seizoen hebben we met een JA, MC en CMV-jongens deelgenomen aan het NOJK. Op het NOJK hebben ze goed gespeeld, JA heeft de tweede ronde gehaald. De deelname is vooral een hele goede ervaring geweest.
MC1 en JC1 hebben meegedaan aan het Holland Top toernooi. Dit jaar is op 4-2 het Holland Top toernooi georganiseerd in de Drecht. Dit was een succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Evenementen

Vorig seizoen heeft een trainer zijn vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld aan de vereniging om een evenement voor de jeugd te organiseren. Van deze bijdrage heeft Madjoe deels het blacklight toernooi kunnen organiseren voor alle leden. Vanaf de middag tot in de late avond werd er in de mooiste outfits gevolleybald door de CMV-, ABC-jeugd en de senioren.
Om de toenemende kosten voor de jeugd de baas te blijven is het noodzakelijk om blijvend via acties, sportsponsoring aanvullende financiële middelen te verwerven. 
Het blijft zaak om via creatieve ideeën zo de clubkas financieel gezond te houden